ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal: Alles reglementeren?

De Minister van Justitie heeft sinds zijn aanstelling de wil getoond om de meeste van de belangrijkste wetboeken te vernieuwen, dit met inbegrip van volledige hoofdstukken van het Burgerlijk Wetboek. Er werd ook een ambitieus Wetboek van economisch recht in het leven geroepen.

Deze inspanningen mogen in beginsel lovenswaardig lijken omdat de betrokken teksten vaak zeer oud zijn en omdat de overvloed aan verschillende wetgevingen, vooral op economisch vlak, deze teksten vaak moeilijk te lezen maakt zonder passende coördinatie.

Helaas blijven de gestemde teksten een gebrek vertonen die helaas een constante is in onze wetgeving: de overregulering en het grote aantal sancties voor meer en meer daden wordt alsmaar groter.

Sommige beslissingen van justitie zijn daar op vandaag reeds het bewijs van: “iedere burger wordt geacht de wet te kennen” is pure fictie geworden, aangezien diezelfde specialisten vaak moeten teruggrijpen naar een verregaande studie om het bestaan van sommige wetgevingen terug te vinden en de draagwijdte ervan binnen hun werkterrein te kennen.

Een steeds maar groeiend aantal bepalingen wordt volkomen ontoepasbaar wanneer ze het menselijk absorptievermogen overstijgen. Deze situatie is des te meer onaanvaardbaar als de teksten sancties voorzien, zoals dit momenteel het geval is. Fundamentele regels in het recht zijn dat er “geen misdrijf zonder wet” is, en ook geen “straf zonder wet”. Deze bepalingen worden dode letter als de wet wel bestaat, maar niet in de praktijk kan gebruikt worden.

Het is jammer dat de mooie inspanning voor de modernisering van de Wetboeken niet gepaard gaat met een wil om het aantal reglementeringen die straffen voorzien en in het algemeen het aantal gereglementeerde activiteiten te verminderen. Helaas gaat de wetgever altijd maar verder in de tegenovergestelde richting.

Het is des te meer jammer dat het effect van reglementering vaak als gevolg heeft dat de meest gerechtvaardigde reglementen zelf uiteindelijk miskend en geschonden worden. Het recht houdt dan op “gerespecteerd” te worden, dit in alle betekenissen die aan die laatste term moeten gegeven worden.

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator