ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Uitkering van dividenden tegen verlaagde roerende voorheffing: nog steeds mogelijk voor sommige KMO's (VVPRbis)

Dividenduitkeringen door KMO’s zijn in principe onderworpen aan roerende voorheffing tegen een tarief van 30%.

Bij wijze van uitzondering is het zogenaamde « VVPRbis stelsel» (Verminderde Voorheffing Précompte Réduit bis) geregeld in artikel 269, §2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) dat het mogelijk maakt om te genieten van een roerende voorheffing waarvan het tarief verlaagd werd tot 20% of 15%.

Om van dit verlaagde tarief te genieten, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn waaronder onder andere de volgende:

  • De vennootschap die dividenden uitkeert, moet een “kleine vennootschap” zijn in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
  • De dividenden moeten afkomstig zijn van “nieuwe” aandelen of deelbewijzen die na 1 juli 2013 werden uitgegeven ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap of haar kapitaalsverhoging;
  • De aandelen of deelbewijzen moeten verworven zijn met de hulp van volledig volstorte inbrengen in geld.

Wanneer aan alle voorwaarden van artikel 269, §2 WIB is voldaan, wordt het tarief van de roerende voorheffing verlaagd tot 20% voor dividenden die worden toegewezen of toegerekend tijdens de economische uitkering van het 2e boekjaar volgend op de inbreng en tot 15% voor dividenden die worden uitgekeerd vanaf het 3e boekjaar volgend op dat van de inbreng.

De wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen heeft bepaalde wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht aan het VVPRbis uitkeringsstelsel.

Een van de wijzigingen aan het VVPRbis stelsel is een antwoord op de nieuwe problematiek van vennootschappen zonder kapitaal.

We weten dat het nieuwe WVV voor bepaalde bedrijven, zoals BV’s, de vereiste van een minimum maatschappelijk kapitaal wegneemt.

Ook veel voormalige BVBA's met kapitaal opgericht na 1 januari 2013 waarvan het kapitaal slechts gedeeltelijk was gestort, beslisten, bij het in overeenstemming brengen van hun statuten om de inbreng in de vennootschap die BV werd, te verlagen tot een bedrag van 1 EUR door vrijstelling van volstorting van de geplaatste bedragen.

Konden deze BV’s, die kapitaalloos waren geworden, nog steeds VVPRbis dividenden uitkeren, aangezien (i) om van deze regeling te profiteren het met name noodzakelijk is om volledig volstorte inbrengen in geld te hebben gedaan en (ii) de aanvankelijk geplaatste bijdrage nooit volledig zou worden volstort vanwege de vrijstelling van volstorting? De Dienst Voorafgaande Beslissingen leek de kwestie te hebben gevalideerd. De wetgever heeft anders besloten.

De wet van 21 januari 2022 legt het principe vast dat de aanvankelijk geplaatste inbreng ("de bedragen waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de uitgifte van de aandelen of deelbewijzen") volledig moet worden volstort om te kunnen genieten van het VVPRbis stelsel.

Gevolg: de BVBA’s met kapitaal die overgegaan zijn naar BV’s zonder kapitaal kunnen niet meer genieten van het verlaagd tarief van roerende voorheffing, behalve als er nieuwe inbrengen worden gedaan.

Gelukkig bevat de wet van 21 januari 2022 een inhaalmaatregel voor de BVBA’s met kapitaal die met de inwerkingtreding van het WVV hadden beslist om over te gaan naar BV’s zonder kapitaal. Een overgangsmaatregel laat deze vennootschappen toe om tot 31 december 2022 een kapitaalverhoging in geld door te voeren om de inbreng terug te brengen naar de ooit geplaatste inbreng en zo (opnieuw) te genieten van de verlaagde roerende voorheffing volgens het VVPRbis stelsel.

Er zij ook op gewezen dat de wet van 21 januari 2022 ook de uitsluiting van preferente aandelen heeft aangepast aan het VVPRbis stelsel. Aandelen of deelbewijzen met meerdere stemrechten, maar die een evenredig recht verlenen aan het dividend, zijn nu toegestaan. Dit soort aandelen is een goed instrument voor familiale KMO’s in het kader van successieplanning.

Auteur : Sylvie Leyder

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator