ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Het Brussels Gewest verlengt de registratietermijn van commandverklaringen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de registratietermijn van commandverklaringen te verlengen van 1 naar 5 werkdagen en dit vanaf 1 januari 2015. Op die manier komt ze overeen met de termijn van 5 werkdagen die nu al van toepassing is in het Vlaamse en Waalse Gewest.

Het voorbehoud van het recht om een command te kiezen, is een clausule die wordt opgenomen in een verkoopcontract en waarmee de koper zich het recht voorbehoud om op latere datum en binnen een bepaalde termijn een derde persoon, die op het ogenblik van de verkoop onbekend is voor de verkoper, aan te duiden die de aankoop op zich neemt. De initiële koper, indien hij het recht om een command te kiezen gebruikt, wordt verondersteld het goed niet in eigen naam te hebben aangekocht, maar in naam en voor rekening van de derde die daartoe werd aangeduid.

De akte die vaststelt dat de koper het recht om een command te kiezen, heeft uitgeoefend, heet een commandverklaring. De initiële koper neemt de naam aan van “de gecommandeerde” en de definitieve koper (ofwel de persoon die door de initiële koper werd aangeduid) deze van “command”.

De commandverklaring laat de potentiële koper van een goed toe om zijn identiteit niet te onthullen aan de verkoper van het goed, omdat deze laatste bijvoorbeeld niet zou willen verkopen aan hem. Het kan ook nuttig zijn wanneer de naam en de hoedanigheid van de potentiële koper van het goed een verhoging van de verkoopprijs zou kunnen veroorzaken.

De commandverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen die in artikel 159, 1° van het Wetboek van registratierechten zijn opgenomen. Wanneer deze voorwaarden niet vervuld zijn, wordt de verklaring voor toepassing van het Wetboek beschouwd als een wederverkoop.

Onder de voorwaarden die moeten voldaan worden om te voorkomen dat de commandverklaring inzake registratierechten zou beschouwd worden als een nieuwe verkoop, is voorzien dat de ontvanger van de registratie binnen een bepaalde termijn van de commandverklaring op de hoogte moet gebracht worden.

Volgens de wetgeving die tot nu toe van toepassing was in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moest de commandverklaring ten laatste de eerste werkdag van het registratiebureau, die volgt op de ondertekening van het contract of de aanbesteding in geval van openbare verkoop, bekend gemaakt worden.

In de praktijk bleek dat deze termijn van 24 uren echter onredelijk kort was, en dit zowel voor het verlijden van de akte als voor de daarna volgende bekendmaking aan de ontvanger van de registratie. Om hier iets aan te doen, heeft de Brusselse ordonnantie van 8 mei 2014 de registratietermijn verlengd van 1 naar 5 werkdagen. Zodoende is de toepasselijke termijn vanaf nu in de drie Gewesten van het land dezelfde.

De ordonnantie van 8 mei 2014, die het artikel 159, 1° van het Wetboek van registratierechten die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt, zal van kracht worden vanaf 1 januari 2015.

Auteur : Nicolas Themelin

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator