ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Deeleconomie: een afschrikkende sanctie voor platformen die geen roerende voorheffing zouden inhouden

Uber Eats, Heetch, Deliveroo of nog TeacherOnline zijn platformen van deeleconomie die erkend zijn door de Belgische Staat en op een lijst staan die werd gepubliceerd door de FOD Economie. Deze platformen dienen als tussenschakel voor haar gebruikers om verschillende diensten aan te bieden aan consumenten.

Evolutie van het belastingstelsel

Voorheen waren de inkomsten uit deze diensten vrijgesteld van belasting en sociale premies zolang ze niet hoger waren dan € 6.390,00 per jaar. Boven dit bedrag werden ze samengevoegd met de andere beroepsinkomsten van de belastingplichtige die tegen progressieve tarieven per schijf moesten worden belast.

Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 april 2020 (nr. 53/2020) maakte echter een einde aan dit voorkeursregime, omdat het in strijd was met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie.

Als gevolg hiervan is er een nieuw stelsel ingevoerd die van toepassing is vanaf 1 januari 2021.

Deze regeling maakt het mogelijk dat de dienstverlener slechts wordt belast tegen een tarief van 20% voor alle bruto-inkomsten van maximaal € 6.390,00 per jaar, met een mogelijkheid tot aftrek van een forfaitair bedrag voor kosten van 50%. Het effectieve tarief is dus 10%.

Alle bedragen die dit plafond van € 6.390,00 overschrijden, worden gekwalificeerd als beroepsinkomsten en als zodanig belast.

Sinds 1 februari 2021 zijn erkende platforms verplicht om een bedrijfsvoorheffing in te houden ten belope van 10,70% van het brutobedrag aan inkomsten gegenereerd door de dienstverlener.

Dit zijn de toepassingsvoorwaarden van dit stelsel:

  • De diensten worden geleverd door een particulier die niet handelt in het kader van zijn beroepsactiviteiten
  • Het elektronisch platform moet erkend zijn of georganiseerd zijn door de overheid

Koninklijk Besluit van 1 februari 2022

De wetgever heeft zeer recent de pen genomen over de deeleconomie in een koninklijk besluit van 1 februari 2022 (B.S., 21 februari 2022) om artikel 53/2, §2, § 1 AR/WIB 92 te wijzigen.

Deze wijziging heeft tot doel de platformen te bestraffen die hun fiscale verplichtingen niet zouden respecteren en meer specifiek deze die zouden vergeten om de voorheffing van 10,70% in te houden.

Dit artikel 53/2 zegt voortaan dat “De erkenning wordt ingetrokken wanneer de begunstigde van de erkenning twee keer tijdens een periode van drie jaar te rekenen vanaf het jaar waarin de eerste nalatigheid gebeurde, opzettelijk nalaat om aan zijn verplichtingen bedoeld in de artikelen 53/3 en 90, §1, paragraaf 1 te voldoen. De intrekking wordt gepubliceerd op de website van de FOD Financiën. Het gaat van kracht vanaf de dertigste dag na haar publicatie.”

De sanctie is dus zwaar voor platformen die niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen, aangezien de erkenning een noodzakelijke voorwaarde is voor dienstverleners om recht te hebben op de hierboven genoemde gunstige belastingstelsel.

Deze nieuwe sanctie is op 3 maart 2022 van kracht gegaan.

Laure VAN DE PUTTE

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator