ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Het bankgeheim: de fiscus heeft voortaan toegang tot de saldi van uw bankrekeningen

In 2018 besloot de vorige regering om de CCP-regels uit de fiscale regelgeving te verwijderen en een op zichzelf staand wetgevingskader voor de CCP te voorzien.

Het betreft de wet van 8 juli 2018 houdende de organisatie van een centraal contactpunt voor financiële rekeningen en contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldregeling en protest.

We moeten eraan herinneren dat het doel van de CCP is om het werk van de administratie te vergemakkelijken om zo te voorkomen dat ze naar elke financiële instelling moet gaan om bepaalde informatie over de belastingplichtige te verkrijgen.

Sinds deze wijziging in 2018 moet elke opening of afsluiting van een bankrekening of een zichtrekening dus onmiddellijk gecommuniceerd worden, evenals elke wijziging in gegevens.

Artikel 4 van de wet van 8 juli 2018 voorziet immers in de verschillende gegevens die aan het CCP moet worden meegedeeld.

Tot nu toe hoefden dus alleen bankrekeningnummers en hun houders door de aangevers aan de CCP te worden meegedeeld.

Nieuwigheid:

Vanaf januari 2022 zullen de financiële instellingen die in België werken bijkomende informatie moeten geven aan het Centraal Contactpunt van financiële rekeningen en contracten (CCP). Het betreft:

  • De saldi per 30/06 en per 31/12 van de bankrekeningen en betaalrekeningen,
  • Geaggregeerde bedragen per 30/06 en per 31/12 van investeringscontracten en aanverwante contracten, en
  • Geaggregeerde bedragen per 31/12 levensverzekeringspolissen.

Deze verruimde meldplicht is onderdeel van de strijd tegen witwassen, de financiering van terrorisme en zware criminaliteit en belastingontduiking.

De meldplicht die vanaf 2022 tot het CCP wordt uitgebreid, vloeit voort uit de programmawet van 20 december 2020 en het koninklijk besluit van 6 juni 2021. Artikel 20 van de programmawet van 20 december 2020 voorziet immers in de uitbreiding van de informatie die aan de CCP moet worden meegedeeld.

Meer in het bijzonder is er een verplichting om het periodieke saldo van bank- en betaalrekeningen mee te delen, evenals het totale bedrag van een reeks bepaalde contracten (vermogensbeheercontracten, bepaalde levensverzekeringscontracten).

De eerste communicatie van de saldi en bedragen voor de jaren 2020 en 2021 moet uiterlijk op 31 januari 2022 gebeurd zijn.

Verzekeringsondernemingen genieten een bijkomende termijn aangezien zij tot uiterlijk 31 maart 2022 de tijd hebben om de totale bedragen van de verzekeringscontracten per 31 december 2021 aan de CTP te communiceren.

Gelet op de timing van de communicatie van deze informatie kan de raadpleging van saldi en geglobaliseerde bedragen pas op zijn vroegst vanaf februari 2022 gebeuren.

Niettemin moet worden opgemerkt dat de wetswijzigingen die zijn aangebracht door de wet van 20 december 2020 en het koninklijk besluit van 6 juni 2021, geen betrekking hebben op de toegangsvoorwaarden tot het Centraal Contactpunt.

Hoewel het de wil van de minister van Financiën is om de belastingadministratie toegang te geven tot de informatie van de CCP buiten de hypothese van belastingfraude om, blijft deze toegangsvoorwaarde op dit moment nog steeds geldig. De saldi van de rekeningen van het CCP kunnen dus alleen door de belastingadministratie worden geraadpleegd als deze zich beroept op aanwijzingen van belastingontduiking en het is op dit punt dat het bankgeheim nog niet volledig is beëindigd.

Mélanie BARON

Thema : Bankgeheim

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator