ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Hoe onze fiscus Rusland helpt

De vloedgolf van sancties treffen terecht de Russische staat en zijn leiders. Dat is natuurlijk een zeer goede zaak, gezien het geweld dat deze staat in Oekraïne heeft gepleegd. Dit is geen reden om alle mensen met de Russische nationaliteit of woonplaats, die misschien wel tegenstanders van het regime zijn, te stigmatiseren.

Maar ondertussen is het minder bekend dat bestaande internationale overeenkomsten alle staten, inclusief België, en hun banken verplichten om samen te werken met de Russische staat voor wat essentieel is voor de oorlogsinspanning van dat land: de financiën.

Geobsedeerd door de prioriteit die wordt gegeven aan de bestrijding van fiscale fraude, sloten de staten op 29 oktober 2014 een "multilaterale overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische informatie-uitwisseling met betrekking tot afgesloten financiële rekeningen”.

Dit laat bijvoorbeeld de Belgische fiscus toe om de saldi van de rekeningen op het einde van het jaar te kennen en het bedrag van de inkomsten die Belgische ingezetenen in het buitenland ontvangen, in welk land dan ook, met uitzondering van de zeer uitzonderlijke streken die dit multilaterale akkoord niet hebben ondertekend.

Rusland heeft deze overeenkomst afgesloten, wat alle banken in andere ondertekenende staten, waaronder opnieuw België, verplicht om alle informatie over Russische ingezetenen te verzamelen, inclusief hun bankgegevens.

Met andere woorden, alle bankgegevens die zich in België bevinden en betrekking hebben op Russische ingezetenen, worden doorgegeven aan de Russische belastingdienst om Russische ingezetenen te belasten.

Het gaat dus om concrete hulp aan de Russische autoriteiten bij het innen van de belasting, dat wil zeggen bij het innen van de inkomsten die nodig zijn om onder meer de agressieoorlog te financieren.

Tot nu toe werd niet bevestigd dat de Belgische staat iets zou gedaan hebben om deze gedwongen samenwerking met de Russische staat te beëindigen en het is twijfelachtig of de stand van de verdragen het mogelijk zou maken om iets te doen.

Dit is waarom de verderfelijke opvatting dat de belangen van staten, zelfs verfoeilijke, altijd voorrang moeten krijgen op die van individuen, in het bijzonder door met hen samen te werken bij de inning van belastingen. Dit is een verkeerde gedachte, omdat het impliceert dat staten minder schadelijk zijn dan individuen. Zoals de huidige gebeurtenissen echter aantonen, zijn het altijd de staten die de ergste misdaden begaan, met name door criminele oorlogen te beginnen.

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator