ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

De cryptomunten: voordelig op fiscaal vlak?

De cryptomunten zijn in de mode. Soms hebben ze het mogelijk gemaakt om reusachtige winsten te maken. In andere gevallen kregen sommigen te maken met belangrijke verliezen.

Vaak wordt de vraag gesteld welk fiscaal stelsel wordt gedragen door zij die cryptomunten gebruiken.

In werkelijkheid presenteert het probleem zich niet echt op een heel andere manier voor valuta's of andere traditionele financiële activa.

In gevallen, eigenlijk uitzonderlijk, waar een persoon handelt in de aankoop en verkoop van cryptomunten, zijn zijn winsten het resultaat van een commerciële activiteit en zijn ze daarom belastbaar als beroepsinkomsten.

Dit zal het geval zijn, niet alleen wanneer men handelt onder een bedrijfsnaam, maar ook als het beroep van de aan- en verkoop van cryptomunten zo overnemend is dat het vergelijkbaar is met een beroepsactiviteit, of als het gaat om een organisatie van het professionele type, bijvoorbeeld met het inhuren van werknemers, het gebruik van kantoren die bedoeld zijn voor de activiteit, of een logo, of reclame.

Afgezien van deze hypotheses, zullen winsten op cryptomunten bijna altijd aan belastingen ontsnappen, omdat vermogenswinsten op activa onder het normale beheer van privévermogen vallen.

Hun situatie is vergelijkbaar met winsten gemaakt op traditionele valuta's, of op financiële activa zoals aandelen, obligaties of opties.

Dit verklaart waarom sommigen winst hebben gemaakt en soms een fortuin hebben gemaakt, dankzij cryptomunten, en geen belastingen hebben hoeven betalen.

Het gevolg van deze situatie is natuurlijk dat verliezen op cryptomunten ook niet aftrekbaar zijn.

Dit alles verandert natuurlijk wanneer de activiteit binnen een vennootschap wordt uitgevoerd. In dit geval, omdat alles wat een vennootschap doet als professioneel wordt beschouwd, zijn winsten belastbaar, terwijl kapitaalverliezen normaal gesproken aftrekbaar zijn.

Het zal gemakkelijk zijn om af te leiden dat, vanuit fiscaal oogpunt, activiteiten die worden uitgevoerd met cryptomunten zeer voordelig zijn zolang u geld verdient.

In het andere geval dekt het belastingstelsel de reeds geleden verliezen niet.

Auteur : Thierry Afschrift

Les cryptomonnaies : avantageuses sur le plan fiscal ?

Les cryptomonnaies sont à la mode. Elles ont permis, parfois, de réaliser des bénéfices plantureux. Dans d’autres cas, des pertes importantes ont été supportées par certains.

Une question fréquemment posée est de savoir quel régime fiscal est supporté par ceux qui utilisent des cryptomonnaies.

En réalité, la question ne se présente pas vraiment de manière très différente pour des monnaies ou d’autres actifs financiers traditionnels.

Dans les cas, à vrai dire exceptionnels, où une personne fait commerce d’acheter et de vendre des cryptomonnaies, ses bénéfices résultent d’une activité commerciale, et sont donc taxables comme revenus professionnels.

Il en sera ainsi, non seulement si l’on agit sous une raison sociale, mais aussi si l’occupation consistant à acquérir ou vendre des cryptomonnaies est à ce point absorbante qu’elle est assimilable à une activité professionnelle, ou encore si elle implique une organisation de type professionnel, par exemple avec l’engagement d’employés, l’utilisation de bureaux destinés à l’activité, ou encore un logo, ou de la publicité.

En dehors de ces hypothèses, les bénéfices réalisés sur des cryptomonnaies échapperont pratiquement toujours à l’impôt, au titre de plus-values réalisées sur des actifs, relevant de la gestion normale d’un patrimoine privé.

Leur situation est comparable à des bénéfices réalisés sur des monnaies traditionnelles, ou encore sur des avoirs financiers comme les actions, les obligations, ou les options.

C’est ce qui explique que certains ont réalisé des bénéfices, et parfois ont fait fortune, grâce à des cryptomonnaies, et n’ont dû payer aucun impôt.

Bien entendu, le corollaire de cette situation est que les pertes supportées sur des cryptomonnaies sont également non déductibles.

Tout cela change, bien sûr, lorsque l’activité est exercée en société. Dans ce cas, comme tout ce que réalise une société est réputé professionnel, les bénéfices sont taxables tandis que les moins-values sont normalement déductibles.

On en déduira aisément que, sur le plan fiscal, les activités réalisées avec des cryptomonnaies sont très avantageuses tant qu’on gagne de l’argent.

Dans le cas contraire, le régime fiscal n’atténue en rien les pertes déjà supportées.

Auteur : Thierry Afschrift
ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator